banner.jpg

Nieuwsbrief September 2018


Model Besteksbepalingen OCE gereed

De Model Besteksbepalingen Opsporen van Conventionele Explosieven zijn beschikbaar. Opdrachtgevers en bestekschrijvers kunnen deze modelbepalingen gebruiken bij het opstellen van bestekken en werkaanvragen. Op het concept zijn veel reacties ontvangen die zijn verwerkt in de versie 2018-01. Partijen worden opgeroepen om de besteksbepalingen te hanteren.
Meer informatie over Model Besteksbepalingen OCE 

Bommenregeling ongewijzigd, advies Kenniscentrum CE komt later

De Bommenregeling blijft vooralsnog ongewijzigd. Wel wijzigt met ingang van 2019 de peildatum waarvoor aanvragen bij het ministerie binnen moeten zijn van 1 maart naar 1 april. Dat staat in de Meicirculaire Gemeentefonds 2018. 

In de Meicirculaire wordt ook ingegaan op de stand van zaken van de werkgroep die is gevraagd te adviseren over de wijze waarop een kenniscentrum en normenkader gestalte kunnen krijgen. Helaas is het advies inzake Kenniscentrum CE nog steeds niet definitief, omdat er nog overleg plaatsvindt tussen de betrokken departementen. VEO heeft bij het ministerie benadrukt dat het van belang is dat we verder kunnen met de inrichting van het Kenniscentrum en met name ook het oppakken van het onderzoeksprogramma.

Meer informatie over de Meicirculaire Gemeentefonds 2018 

VEO twijfelt aan praktische toepasbaarheid van onderzoeksplicht CE in Arbobesluit

Er is een ontwerpbesluit tot wijziging van het Arbobesluit aanhangig, met onder meer het voornemen om een onderzoeksplicht naar CE op te nemen in het Arbobesluit. VEO twijfelt of het nuttig en verstandig is om de in het ontwerpbesluit voorgestelde onderzoekplicht in artikel 4.10, derde en vierde lid, van het Arbobesluit op te nemen. Mogelijk kan het te bereiken doel (beter) op een andere wijze worden bereikt. VEO heeft gevraagd om nader overleg met het ministerie hierover. Ook is VEO geen voorstander van de invoering van de term Ontplofbare Oorlogsresten. In onze zienswijze naar aanleiding van het ontwerpbesluit doen wij concrete voorstellen. 

Lees hier de zienswijze van VEO 


Blijf op de hoogte van het laatste nieuws: Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief