banner.jpg

Vereniging voor Explosieven Opsporing

Netwerkorganisatie voor professionals op het gebied van Conventionele Explosieven! 

Vereniging voor Explosieven Opsporing

Netwerkorganisatie voor professionals op het gebied van Conventionele Explosieven! 

De Vereniging voor Explosieven Opsporing (VEO) is dé netwerkorganisatie voor professionals op het gebied van Conventionele Explosieven (CE) die als gevolg van de Tweede Wereldoorlog in de (water)bodem zijn achtergebleven. Het opsporen van Conventionele Explosieven is werk voor professionals, evenals het uitvoeren van de benodigde vooronderzoeken en risicoanalyses. In Nederland worden deze werkzaamheden verricht door gespecialiseerde (en gecertificeerde) bedrijven. 


VEO vertegenwoordigt een belangrijk deel van de professionals in deze branche en onderhoudt goede contacten met de betrokken overheidsorganisaties en andere stakeholders binnen dit vakgebied. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) van het ministerie van Defensie is als toehoorder bij VEO betrokken. 


Leden van VEO  zijn gespecialiseerde en gecertificeerde bedrijven op het gebied van CE. Daarbij onderscheiden we drie vakgroepen:
  • Vooronderzoek en Risicoanalyse;
  • Opsporen van CE;
  • Civieltechnische ondersteuning.

In 2000 is VEO opgericht dóór en vóór opsporingsbedrijven. Inmiddels is het werkveld verbreed tot meerdere specialisaties. Dat geldt ook voor de activiteiten van VEO, waar niet alleen opsporingsbedrijven bij zijn betrokken maar ook onderzoek- en adviesbureaus, kennisinstellingen, (overheids)organisaties en andere instanties.Per 1 januari 2017 een nieuwe verenigingsstructuur
Per 1 januari 2017 is de verenigingsstructuur van VEO aangepast op de verbreding en verdere specialisatie van het werkveld. Professionals in de branche kunnen lid worden van VEO en er is voorzien in de mogelijkheid van een geassocieerd lidmaatschap.  Zo kan VEO het werkveld nog beter vertegenwoordigen!


Wilt u meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met drs. ing. Arjan Hol (ambtelijk secretaris) .  Nieuws

BZK stelt Werkgroep in voor advies over inrichting Normenkader CE en Kenniscentrum


De Meicirculaire Gemeentefonds 2017 is door de Minister van BZK gepubliceerd. De Bommenregeling blijft voorlopig ongewijzigd. In de circulaire wordt medegedeeld dat BZK een werkgroep instelt om advies te geven over de wijze waarop het Kenniscentrum en het Normenkader CE gestalte kunnen krijgen. 

Lees meer >

VEO kijkt terug op geslaagde Netwerkbijeenkomst CE 2017 in het Nationaal Militair Museum te Soest


Op 6 april jl. vond de jaarlijkse VEO Netwerkbijeenkomst CE plaats in het Nationaal Militair Museum te Soest. Met bijna 200 deelnemers was de opkomst, net als vorig jaar, weer bijzonder hoog. Er was een brede vertegenwoordiging vanuit de Rijksoverheid, gemeenten, waterschappen, opdrachtgevers, adviseurs en opsporingsbedrijven. VEO kijkt terug op een geslaagde bijeenkomst.  

Lees meer >