banner.jpg

Vereniging voor Explosieven Opsporing

Netwerkorganisatie voor professionals op het gebied van Conventionele Explosieven! 

Vereniging voor Explosieven Opsporing

Netwerkorganisatie voor professionals op het gebied van Conventionele Explosieven! 

De Vereniging voor Explosieven Opsporing (VEO) is dé netwerkorganisatie voor professionals op het gebied van Conventionele Explosieven (CE) die als gevolg van de Tweede Wereldoorlog in de (water)bodem zijn achtergebleven. Het opsporen van Conventionele Explosieven is werk voor professionals, evenals het uitvoeren van de benodigde vooronderzoeken en risicoanalyses. In Nederland worden deze werkzaamheden verricht door gespecialiseerde (en gecertificeerde) bedrijven. 


VEO vertegenwoordigt een belangrijk deel van de professionals in deze branche en onderhoudt goede contacten met de betrokken overheidsorganisaties en andere stakeholders binnen dit vakgebied. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) van het ministerie van Defensie is als toehoorder bij VEO betrokken. 


In 2000 is VEO opgericht dóór en vóór opsporingsbedrijven. Inmiddels is het werkveld verbreed tot meerdere specialisaties. Dat geldt ook voor de activiteiten van VEO, waar niet alleen opsporingsbedrijven bij zijn betrokken maar ook onderzoek- en adviesbureaus, kennisinstellingen, (overheids)organisaties en andere instanties.


Nieuws

Bommenregeling ongewijzigd, advies Kenniscentrum CE komt later

De Bommenregeling blijft vooralsnog ongewijzigd. Wel wijzigt met ingang van 2019 de peildatum waarvoor aanvragen bij het ministerie binnen moeten zijn van 1 maart naar 1 april. Dat staat in de Meicirculaire Gemeentefonds 2018. Daarin wordt ook ingegaan op de stand van zaken van de  werkgroep die is gevraagd te adviseren over de wijze waarop een kenniscentrum en normenkader gestalte kunnen krijgen. 

Lees meer >

VEO twijfelt aan de praktische toepasbaarheid van een onderzoeksplicht CE in Arbobesluit

Er is een ontwerpbesluit tot wijziging van het Arbobesluit aanhangig, met onder andere het voornemen om een onderzoeksplicht naar CE op te nemen in het Arbobesluit. Wij twijfelen eraan of het nuttig en verstandig is om de in het ontwerpbesluit voorgestelde onderzoekplicht in artikel 4.10, derde en vierde lid, van het Arbobesluit op te nemen. Klik hier voor de zienswijze.