banner.jpg

Nieuwsbrief maart 2013

GIS Portaal OCE    

In 2010 is door de VEO het initiatief genomen voor het ontwikkelen en beheren van een GIS Portaal OCE. Doelstelling was een centraal registratiepunt van OCE onderzoeken (vooronderzoek en opsporing), ontsloten via een Geografisch Informatie Systeem (GIS).


De opzet van dit systeem is dat VEO leden uitgevoerde OCE onderzoeken melden bij het GIS Portaal OCE. Via een webviewer kunnen derden nagaan of er in een bepaald gebied een voor- of opsporingsonderzoek is uitgevoerd, en zo ja, door welke opsporingsbedrijf. De onderzoeksresultaten zelf zijn niet beschikbaar via het portaal.


Eind 2012 is het gebruik van het GIS portaal geƫvalueerd. In de evaluatie is enerzijds gekeken naar het aanleveren van de informatie door de VEO leden en anderzijds naar wat de gebruikers aan de informatie hebben. Uit de evaluatie is het volgende gebleken.

  1. Resultaten van vooronderzoeken en opsporingsprojecten zijn eigendom van de opdrachtgever. Ook voor alleen de melding in het GIS Portaal OCE dat een onderzoek in een bepaald gebied is uitgevoerd, is de toestemming van de opdrachtgever vereist. Opdrachtgevers gaan hiermee vaak niet akkoord.
  2. Zolang er geen branchebrede (wettelijke) verplichting is tot centrale registratie van OCE onderzoeksinformatie, zal het GIS Portaal OCE nooit compleet zijn en daardoor slechts geringe informatiewaarde hebben.
  3. Volgens het WSCS-OCE moet een projectplan van een opsporingsonderzoek goedgekeurd worden door de gemeente. Hierdoor heeft de gemeente een overall beeld van opsporingsprojecten binnen haar grondgebied. De gemeente kan deze informatie zelf beheren.
  4. Opdrachtgevers met veel areaal binnen mogelijk CE verdacht gebied, zoals gemeenten en Pro Rail, nemen zelf initiatief tot het opzetten van een gebiedsdekkende CE belastingskaart. Deze wordt daarbij toegesneden op de specifieke informatiebehoefte.


Het GIS Portaal OCE is door de VEO ontwikkeld in een periode waarin het ontsluiten van OCE onderzoeksinformatie via GIS applicaties nog in de kinderschoenen stond. Het VEO initiatief heeft mede een impuls gegeven aan deze ontwikkeling. Inmiddels blijkt dat het GIS portaal in de huidige opzet voor actieve gebruikers vaak niet de juiste informatie biedt. Onder andere gemeenten ontwikkelen eigen GIS systemen toegesneden op de specifieke informatiebehoefte.

Daarom is door de VEO besloten om te stoppen met het beheren van het GIS Portaal OCE. Mocht er draagvlak zijn voor een (wettelijke verplicht) landelijk en branchedekkend informatiepunt voor OCE onderzoeken, dan is VEO uiteraard bereid om daarin te participeren.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws: Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief