banner.jpg

Nieuwsbrief juli 2016


Wijziging WSCS-OCE van kracht

Door de Minister van SZW is op 29 juni 2016 een wijziging van het WSCS-OCE vastgesteld. Klik hier voor de publicatie in de Staatscourant en de tekst van de integrale versie van het WSCS-OCE per 4 juli 2016. Hierdoor is een einde gekomen aan de onzekerheid over de invoering van de wijzigingsvoorstellen van het CCvD-OCE uit 2014.


Overgangsregeling

De wijzigingen zijn per 5 juli jl. van kracht. Aldus de Nota van Toelichting kunnen certificaathouders afspraken maken met de CKI over invoering van de wijzigingen per uiterlijk per 2017. VEO pleit er voor om binnen deze kaders een branchebrede overgangsregeling te bepalen.


Verbetervoorstellen Vooronderzoek CE niet overgenomen

De verbetervoorstellen van het CCvD-OCE ter zake het Vooronderzoek CE zijn door de Minister van SZW niet overgenomen. Dat is jammer. De voorgestelde wijzigingen waren het resultaat van een uitgebreide evaluatie (2013-2014) en hadden tot doel om een aantal discussiepunten in de praktijk weg te nemen, met name rondom de conclusie verdacht / onverdacht en de afbakening van het verdachte gebied. Deze verbeterslag wordt nu niet verzilverd. Anderzijds is dit een extra stimulans om hard door te werken aan de verdere ontwikkeling van het private certificatieschema Vooronderzoek & Risicoanalyse.


Verwijzing naar WSCS-OCE in Arboregeling

Van belang is dat de Minister met de wijziging per 5 juli jl. ook artikel 4.17f van de Arboregeling heeft aangepast. In dit artikel wordt verwezen naar het WSCS-OCE als basis voor de certificatie van opsporingsbedrijven. Tot nog toe werd in dit artikel van de Arboregeling verwezen naar het WSCS-OCE onder vermelding van datum en versienummer, zoals opgenomen in de bijlage XII. Deze systematiek van verwijzen is losgelaten. De verwijzing in artikel 4.17f bevat niet langer een datum en versienummer. Er wordt alleen verwezen naar het WSCS-OCE, zoals opgenomen in de bijlage XII. In deze bijlage staat altijd de geldende versie. 


Als er wijzigingen zijn, dan worden deze wijzigingen (net als deze keer) gepubliceerd in de Staatscourant. Zo is duidelijk en aantoonbaar wanneer welke eisen zijn aangepast. Deze werkwijze is overigens gebruikelijk voor wet- en regelgeving en de achterliggende jaren is naar deze werkwijze voor wettelijk verplichte certificatieregelingen in het Arbodomein toegewenkt. In private documenten, zoals in een bestek of contract, wordt nu vaak gewezen naar het WSCS-OCE:2012, versie 1. Dat is niet langer juist. In de praktijk zal het voorkomen dat bestaande contracten hierop moeten worden aangepast. Onderstaand een voorbeeldverwijzing, die uiteraard per geval dient te zijn toegespitst op de specifieke situatie. 


Voorbeeld verwijzing:

Werkveldspecifieke certificatieschema voor het systeemcertificaat opsporing conventionele explosieven (afgekort als WSCS-OCE) zoals opgenomen in bijlage XII van de Arbeidsomstandighedenregeling. 


Vaak is wenselijk om te verwijzen naar de eisen die gelden op een bepaald moment. Een dergelijke bepaling kan, toegespitst op de specifieke situatie, aan de verwijzing worden toegevoegd. Vaak is hieromtrent overigens een regeling opgenomen in inkoop- of verkoopvoorwaarden. Ook de UAV2012 bevat hierover een regeling (zie UAV2012, paragraaf 6, onder 11-13)

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws: Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief