banner.jpg

Nieuwsbrief februari 2013

Update dossiers en commissies

Gedragscode en geschillenregeling OCE

Leden van de VEO onderscheiden zich door het lidmaatschap van de VEO op professionaliteit, deskundigheid en integriteit. In dit kader is door de ledenvergadering besloten een Gedragscode en geschillenregeling OCE te ontwikkelen. Het concept wordt in maart a.s. besproken in de ledenvergadering. Aansluitend daarop zal het werkveld worden geïnformeerd.


Trillingen in CE verdacht gebied

In december 2012 hebben wij u geïnformeerd over de onduidelijkheid die bij enkele projecten is ontstaan over de aanvaardbaarheid van trillingen in CE verdacht gebied. Zoals aangekondigd in de nieuwsbrief vindt op initiatief van VEO overleg plaats met stakeholders. Streven is om te komen tot een landelijk norm voor trillingen in CE verdacht gebied. Bij dit overleg zijn betrokken: gemeente Rotterdam, gemeente Zwolle, Prorail, EODD en TNO. Binnenkort verwachten wij u nader te kunnen informeren.
    

Commissie Vooronderzoek en Risicoanalyse

De commissie is intensief bezig met het ontwikkelen van een methode voor het uitvoeren van een Projectgebonden Risicoanalyse. De commissie is breed samengesteld en bestaat naast vertegenwoordigers van de VEO, uit vertegenwoordigers van de EODD, het Platform Blindgangers, ProRail en OCE adviseurs. Een concept van de methode is eerste helft 2013 beschikbaar.
    

Commissie Technische eisen

De commissie evalueert de bijlage in het WSCS-OCE met de eisen aan de Voorziening voor het Tijdelijk Veiligstellen van de Situatie (VTVS). In de eerste helft van dit jaar worden de resultaten verwacht en uiteindelijk zal een voorstel worden gedaan aan het CCvD-OCE om de bijlage te wijzigen. Aansluitend zal de commissie aan de slag gaan met de materieeleisen.
 

Commissie Lessons Learned

Deze commissie biedt een platform voor de evaluatie van bijzondere praktijksituaties en incidenten. Hieruit kunnen lessen worden getrokken voor de OCE bedrijven en overige betrokkenen bij het opsporen van CE. Het gaat niet om het oordelen over anderen, maar om lessons learned. Als eerste is de commissie aan de slag gegaan met een aantal gevallen waarin de achterliggende periode een CE is aangetroffen in of nabij gebieden waar voor- en / of opsporingsonderzoek is verricht. Binnenkort zal hierover worden gerapporteerd aan de ledenvergadering.
    

Andre Schrooten bestuurslid VEO

Door de ledenvergadering is Andre Schrooten aangesteld als bestuurslid van de VEO, als vervanger van John Bakker die vanwege vertrek bij AVG eind 2012 is afgetreden.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws: Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief