banner.jpg

Vereniging voor Explosieven Opsporing

Netwerkorganisatie voor professionals op het gebied van Conventionele Explosieven! 

Nieuws

Jan van Belzen nieuwe onafhankelijk voorzitter VEO

De ledenvergadering heeft met algemene stemmen Jan van Belzen aangesteld als onafhankelijk voorzitter van de VEO. Van Belzen volgt Hans Oosters op, die begin dit jaar zijn voorzitterschap beëindigde omdat dit niet paste in zijn drukke agenda als Commissaris van de Koning van Utrecht. Jan van Belzen is in het dagelijks leven burgemeester van de gemeente Barendrecht. In die hoedanigheid en ook vanuit andere (neven)functies heeft hij veel affiniteit met het vraagstuk van openbare orde en veiligheid op het snijvlak van samenwerking tussen private en publieke belangen. De komende maanden zal Van Belzen nader kennismaken met de stakeholders in ons werkveld.


Jan van Belzen: "Ik vind veiligheid een groot goed en het heeft bij mij de hoogste prioriteit. Als voorzitter van de VEO wil ik een betekenisvolle bijdrage leveren aan de bestuurlijke coördinatie en verbinding tussen de geledingen binnen de vereniging. Van groot belang vind ik het ontwikkelen en onderhouden van netwerken met onze externe partners. Ik kijk uit naar de samenwerking met u allen."

​Nieuwe versie Model Besteksbepalingen OCE

De Overleggroep opdrachtgever- en opdrachtnemerschap OCE, bestaande uit vertegenwoordigers van Gemeentewerken Rotterdam, Rijksvastgoedbedrijf en Arcadis (mede namens Rijkswaterstaat) en enkele leden van VEO, heeft Model besteksbepalingen OCE opgesteld. Opdrachtgevers en bestekschrijvers kunnen deze modelbepalingen gebruiken als brondocument bij het opstellen van bestekken en werkaanvragen. 


Op basis van de ervaringen met versie 2018-01 van de modelbepalingen en gemelde op- en aanmerkingen is een aantal wijzigingen aangebracht. Dit heeft geresulteerd in versie 2019-02, die nu beschikbaar is. Ook zijn de wijzigingen inzichtelijk gemaakt. 

Bekijk de nieuwste versie van de Model Besteksbepalingen OCE  

Hans Oosters neemt afscheid als voorzitter VEO

Hans Oosters, onafhankelijk voorzitter van VEO heeft afscheid genomen van de vereniging. Oosters treedt per direct af om zich per 1 februari 2019 te richten op zijn nieuwe functie als Commissaris van de Koning voor de provincie Utrecht. 

In een brief aan de leden  licht hij toe dat zijn agenda te weinig ruimte laat om volledig en gepassioneerd voorzitter te blijven voor VEO. Op 8 april 2019 zal hij nog de VEO Netwerkbijeenkomst CE begeleiden en dan formeel afscheid nemen van de leden van VEO en de branche.

Actuele informatie regelgeving
Krachtige presentatie VEO VERNIEUWT!

Veel enthousiaste reacties tijdens de bijeenkomst VEO VERNIEUWT op vrijdagmiddag 5 oktober 2012 in het Airborne Museum te Oosterbeek. Klik hier voor meer info. 10 oktober 2012

Enschede steunt VEO GIS Portaal

De gemeente Enschede heeft VEO leden op eigen initiatief gevraagd om het GIS portaal van de VEO te 'vullen' met informatie over OCE onderzoeken binnen Enschede. Dat is een belangrijke steunbetuiging voor dit VEO initiatief. 12 juli 2011

VEO Netwerkbijeenkomst CE 9 april 2018

Wij nodigen u van harte uit voor onze jaarlijkse VEO Netwerkbijeenkomst CE op maandag 9 april 2018. Dit jaar wordt de Netwerkbijeenkomst gehouden in Expo te Houten. Vanaf 12.00 uur is er een inlooplunch en we starten om 13.00 uur. Om 16.00 uur is er een afsluitende netwerkborrel. Ook dit jaar bieden wij u een informatief en interactief programma 
Lees meer >

Voorschrift VS 9-861 van kracht verklaard

Door het Ministerie van Defensie is voorschrift VS 9-861 van kracht verklaard. Dit voorschrift bevat onder andere regels betreffende het ruimen van CE. De VGVK 19 is komen te vervallen, alsook de notitie van TNO met schervengevarenzones.  Klik hier voor de relevante veiligheidsstralen uit VS 9-861. 15 maart 2011

Bommenregeling ongewijzigd, advies Kenniscentrum C

De Bommenregeling blijft vooralsnog ongewijzigd. Wel wijzigt met ingang van 2019 de peildatum waarvoor aanvragen bij het ministerie binnen moeten zijn van 1 maart naar 1 april. Dat staat in de Meicirculaire Gemeentefonds 2018. 


In de Meicirculaire wordt ook ingegaan op de stand van zaken van de  werkgroep die is gevraagd te adviseren over de wijze waarop een kenniscentrum en normenkader gestalte kunnen krijgen. Helaas is het advies inzake Kenniscentrum CE nog steeds niet definitief, omdat er nog overleg plaatsvindt tussen de betrokken departementen. Door VEO is richting het ministerie benadrukt dat het van belang is dat we verder kunnen met de inrichting van het Kenniscentrum en met name ook het oppakken van het onderzoeksprogramma.

Lees meer >

Handreiking vooronderzoeken BRL-OCE - WSCS-OCE

Door de VEO is een handreiking opgesteld om te bepalen of er in een

concrete situatie, waarin een vooronderzoek is uitgevoerd vóór juli

2012, aanleiding is tot een aanvullend vooronderzoek. Klik hier voor meer informatie

Goedkeuring projectplannen volgens BRL-OCE

Door de VEO is een informatieve notitie opgesteld over de bepaling in de BRL-OCE dat projectplannen moeten worden goedgekeurd door de gemeente. De notitie is opgesteld naar aanlediing van vragen uit het werkveld.  Klik hier voor de notitie. 11 april 2011

Circulaire Gemeentefonds en OCE

In de Junicirculaire Gemeentefonds wordt onder andere ingegaan op de vergoeding voor OCE. juni 2010

Nieuwe website VEO boordevol informatie over OCE

De website is geheel vernieuwd! De vormgeving is helemaal in een nieuw

jasje gestoken. U treft veel informatie aan over de Dossiers OCE en

kunnen relevante documenten worden gedownload.

Nieuwsbrief september 2016


Ontwerp Certificatieschema Vooronderzoek en Risicoanalyse CE ter consultatie gepubliceerd

Met ingang van 1 september 2016 is de consultatieperiode ingegaan voor het Ontwerp Certificatieschema voor het Procescertificaat Vooronderzoek CE en Risicoanalyse Conventionele Explosieven. Tot en met 31 oktober 2016 kan bij SCVE een zienswijze worden ingediend. Lees meer in nieuwsbrief september 2016.

Nieuwsbrief juli 2013

Klik hier voor de Nieuwsbrief van juli 2013, met onder andere informatie over de concept methode voor de PRA en de evaluatie van de eisen gesteld aan de VTVS.

VEO twijfelt aan de praktische toepasbaarheid van

Er is een ontwerpbesluit tot wijziging van het Arbobesluit aanhangig, met onder andere het voornemen om een onderzoeksplicht naar CE op te nemen in het Arbobesluit. Wij twijfelen eraan of het nuttig en verstandig is om de in het ontwerpbesluit voorgestelde onderzoekplicht in artikel 4.10, derde en vierde lid, van het Arbobesluit op te nemen. Mogelijk kan het daarmee te bereiken doel namelijk (beter) op een andere wijze worden bereikt. De VEO heeft gevraagd om nader overleg met het ministerie hierover. Ook is VEO geen voorstander van de invoering van de term Ontplofbare Oorlogsresten. In onze zienswijze naar aanleiding van het ontwerpbesluit doen wij concrete voorstellen. Klik hier voor de zienswijze.

VEO Bommenkaart geeft inzicht locaties Vooronderzo

VEO heeft het initiatief genomen voor een nieuwe webservice: de VEO Bommenkaart. Via de VEO Bommenkaart kunt u voor een bepaalde locatie nagaan of daar reeds Vooronderzoek en Opsporing is uitgevoerd. 

Lees meer >

Belang normenkader CE breed gedragen!

OCE netwerkbijeenkomst 7 maart 2016

De 2016 editie van de netwerkbijeenkomst in ‘De Kuip’ te Rotterdam was een groot succes. Met bijna 200 deelnemers was dit verreweg de best bezochte netwerkbijeenkomst. Opvallend was de brede vertegenwoordiging vanuit Rijksoverheid, gemeenten, waterschappen, opdrachtgevers, adviseurs en opsporingsbedrijven.

Er is gesproken over de financiering van het opsporen van CE en het belang van een Normenkader CE. Ook zijn de aanwezigen geïnformeerd over de actuele stand van zaken betreffende het WSCS-OCE. Zoals onafhankelijk VEO voorzitter Hans Oosters in zijn slotwoord aangaf: het is goed om met een brede vertegenwoordiging van betrokken partijen jaarlijks stil te staan bij de ontwikkelingen rondom Conventionele Explosieven. 


Graag treffen wij u weer bij onze volgende netwerkbijeenkomst in 2017!


Lees meer over de bijeenkomst

VEO kijkt terug op geslaagde Netwerkbijeenkomst CE

Op 6 april jl. vond de jaarlijkse VEO Netwerkbijeenkomst CE plaats in het Nationaal Militair Museum te Soest. Met bijna 200 deelnemers was de opkomst, net als vorig jaar, weer bijzonder hoog. Er was een brede vertegenwoordiging vanuit de Rijksoverheid, gemeenten, waterschappen, opdrachtgevers, adviseurs en opsporingsbedrijven. VEO kijkt terug op een geslaagde bijeenkomst.  

Lees meer >

Raad financiële verhoudingen adviseert herziening

De Minister van BZK heeft in 2014 aan de Rfv een adviesaanvraag gedaan. De Raad adviseert om de vergoeding van kosten voor opsporing CE terug te brengen naar het oorspronkelijke idee: in principe betaalt de verstoorder of de gemeente zelf. Alleen indien zich bij een gemeente onvoorziene, excessieve kosten voordoen, kan een beroep gedaan worden op de collectiviteit van gemeenten. Klik hier voor het advies.

Nieuwsbrief GIS Portaal OCE

Eind 2012 is het gebruik van het GIS portaal geëvalueerd. Naar aanleiding daarvan is door de VEO besloten om te stoppen met het beheren van het GIS Portaal OCE.  Klik hier voor meer informatie.

Rijkswaterstaat stelt Kader Conventionele Explosie

Met het Kader CE wordt voor betrokkenen binnen RWS een uniforme werkwijze geboden rondom de omgang met CE in projecten. Klik hier voor het Kader CE.

Netwerkbijeenkomst opsporen Conventionele Explosie

Op donderdagmiddag 7 maart 2016 zal de OCE Netwerkbijeenkomst 2016 plaatsvinden. Tijdens onze netwerkbijeenkomst worden betrokkenen uit het werkveld bijgepraat over de ontwikkelingen rondom het opsporen van CE. Eén van de hoofdthema’s is het advies van de Raad voor de financiële verhoudingen aan het Ministerie van BZK over de ‘Bommenregeling’. De thematiek en de aansprekende sprekers maken de netwerkbijeenkomst zeker ook interessant voor bestuurders en raadsleden van gemeenten. Klik hier voor meer informatie.

Nieuwsbrief: wijziging financieringsregeling OCE p

Per 2015 zal de financieringsregeling OCE wijzigen. Lees hierover meer in onze Nieuwsbrief van mei 2014, waarin u ook over diverse andere dossiers wordt geïnformeerd.

Netwerkbijeenkomst OCE op 8 oktober 2014

Dit jaar organiseert de VEO samen met EOD en het Platform Blindgangers de OCE netwerkbijeenkomst. Klik hier voor meer informatie.

Richtlijnen vernietigingslocaties

De EODD heeft richtlijnen vastgesteld betreffende de situering van vernietigingslocaties van CE. Daarmee wordt invulling gegeven aan het bepaalde in bijlage 1 van het WSCS-OCE. Klik hier voor mee informatie. 22 juni 2012

VEO Nieuwsbrief december 2013

Klik hier voor de nieuwsbrief, met onder andere een verslag van de geslaagde netwerkbijeenkomst van 13 november 2013.

Ontwerp rekenvoorschrift indringingsdiepte CE gepu

In opdracht van de VEO is door Deltares een rekenvoorschrift ontwikkeld voor het bepalen van de maximale indringingsdiepte van CE. Als basis daarvoor is gebruik gemaakt van de resultaten van het onderzoek Vliegkamp Valkenburg dat is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Katwijk. Klik hier voor meer informatie.

Inspectie SZW: werken stilgelegd vanwege CE in de

Inspectie SZW heeft inspecties uitgevoerd op locaties waar in de grond gewerkt werd, waarbij onder andere is gekeken naar explosieven in de grond. Aldus Inspectie zijn in opvallend veel gevallen zware explosieven aangetroffen, terwijl vooraf bekend was dat het gebied CE verdacht was. Klik hier voor meer informatie.

BZK stelt Werkgroep in voor advies over inrichting

De Meicirculaire Gemeentefonds 2017 is door de Minister van BZK gepubliceerd. De Bommenregeling blijft voorlopig ongewijzigd. In de circulaire wordt medegedeeld dat BZK een werkgroep instelt om advies te geven over de wijze waarop het Kenniscentrum en het Normenkader CE gestalte kunnen krijgen. Dat sluit aan bij de breed gedragen oproep tijdens de VEO Netwerkbijeenkomst op 6 april 2017. Deze oproep is door onze onafhankelijke voorzitter, Hans Oosters, ingebracht in het overleg met het Ministerie. De werkgroep zal de adviezen van partijen, waaronder de Position Paper van VEO, betrekken bij haar advies.

Lees meer

VEO werkgroep evalueert richtlijnen afbakening ver

In een werkgroep van deskundigen van VEO leden is bijlage 3 van het WSCS-OCE met de richtlijnen voor het afbakenen van het verdachte gebied geëvalueerd. De resultaten staan in de conceptrapportage Evaluatie van de richtlijnen voor het afbakenen van het verdachte gebied

U kunt tot uiterlijk 21 januari 2019 uw reactie op deze conceptrapportage mailen aan info@explosievenopsporing.nl. Na verwerking van de reacties in de eindversie van het rapport zal deze worden aangeboden aan het Centraal College van Deskundigen OCE (CCvD-OCE). 

In het dossier Afbakening verdacht gebied vindt u een samenvatting van de resultaten van de evaluatie en het voorstel van de werkgroep. 

Minister Ollongren (BZK) bericht de Tweede Kamer o

De Kamerbrief nationaal programma berging vliegtuigwrakken met nog vermiste vliegers uit de Tweede Wereldoorlog is door Minister Ollongren (BZK) is aangeboden aan de Tweede Kamer. In de Kamerbrief wordt ook ingegaan op het advies over de ontwikkeling van een normenkader CE en de instelling van een Kenniscentrum. De Minister deelt het advies van de Werkgroep om een Kenniscentrum in te stellen. Zij heeft inmiddels aan Rijkswaterstaat om een offerte gevraagd voor de oprichting van een kenniscentrum. Rijkswaterstaat heeft de afgelopen tijd gesprekken gevoerd en bijeenkomsten belegd om de wensen en behoeften verder aan te scherpen. De VEO is daarbij betrokken. De offerte van Rijkswaterstaat wordt in het najaar verwacht. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. Klik hier voor de Kamerbrief.

Update Netwerkbijeenkomst CE op donderdagmiddag 6

Onze jaarlijkse VEO Netwerkbijeenkomst CE vindt dit jaar plaats op 6 april in het Nationaal Militair Museum te Soest

Inmiddels is het programma bekend en de sprekers die u kunt verwachten.

Lees meer >

Gewijzigde methode vooronderzoek OCE

Leden van de VEO gaan de komende tijd proefdraaien met een gewijzigde methode voor het uitvoeren van vooronderzoek OCE. De resultaten worden in het najaar geëvalueerd. Klik hier voor meer informatie. augustus 2010

Nieuwsbrief juli 2012: krachtige impuls belangenbe

Lees in de nieuwsbrief over de ontwikkelingen binnen de VEO en het werkveld van het Opsporen van Conventionele Explosieven, die een impuls zullen geven aan de kwaliteit en veiligheid bij het opsporen en veiligstellen van CE. Klik hier voor meer info. 13 juli 2012

Website: informatie toegevoegd over diverse dossie

Onder de hoofdpagina dossiers is informatie toegevoegd over diverse dossiers, zoals over de Projectgebonden Risicoanalyse en het thema trillingen in CE verdacht gebied. Verder is algemene informatie geactualiseerd. 

Nieuwsbrief december 2016


VEO publiceert visie over Normenkader CE

In juni 2015 heeft de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) een advies uitgebracht aan de Minister van BZK over de toekomst van de ‘bommenregeling’. De Rfv adviseert om de financiering van het opsporen van CE te beperken tot een ‘vangnet’ voor alleen situaties van excessieve kosten. Lees meer in nieuwsbrief december 2016.

Nieuwe Handreiking Samenloop archeologie en explos

Er is een handreiking opgesteld gericht op het werken in een veilige omgeving mét behoud van archeologische waarden. De Handreiking is een gezamenlijke uitgave van SIKB en de Vereniging voor Explosieven Opsporing (VEO). U kunt de handreiking kosteloos bestellen via www.sikb.nl.

VEO lanceert Bommenkaart met landelijk overzicht o

Lancering tijdens drukbezochte Netwerkbijeenkomst CE
De Vereniging voor Explosieven Opsporing (VEO) heeft vandaag de VEO Bommenkaart gelanceerd tijdens haar drukbezochte Netwerkbijeenkomst CE in het Nationaal Militair Museum te Soest. De VEO Bommenkaart geeft inzicht in locaties waar vooronderzoek of opsporingsonderzoek naar Conventionele Explosieven heeft plaatsgevonden.  

Lees hier het gehele persbericht 

Position paper trillingen in CE verdacht gebied

Door een overleggroep bestaande uit de gemeente Rotterdam en Zwolle, Prorail, EODD en VEO is een Position paper trillingen in CE verdacht gebied opgesteld. Klik hier voor meer informatie

Bommenregeling aangepast per 2015

De in de Meicirculaire Gemeentefonds 2014 aangekondigde aanpassingen van debommenregeling gaan definitief door. Vanaf 2015 kunnen alle gemeenten bijdrage van 70% ontvangen door het indienen van een raadsbesluit. Klik hier voor meer informatie.

Congres OCE 2010

Op 16 november 2010 heeft het Congres OCE plaatsgevonden in de Verkadefabriek te Den Bosch. Op deze site onder u Fotoalbumsu een verslag lezen over het congres en de foto's en presentaties bekijken. 29 november 2010

Gedragscode en Geschillenregeling OCE gepresenteer

Tijdens de netwerkbijeenkomst op 13 november 2013 is door onafhankelijk voorzitter Hans Oosters de gedragscode en geschillenregeling OCE van de VEO gepresenteerd. Klik hier voor meer informatie. Een verslag van de netwerkbijeenkomst volgt.

Ervaringen Handreiking Samenloop archeologie & CE

In 2014 hebben SIKB en VEO gezamenlijk de Handreiking Samenloop archeologie en explosievenopsporing uitgebracht. Gebruikt u de Handreiking? Wat zijn uw ervaringen en mist u zaken? Deel uw ervaringen door het invullen van een korte online enquête. De eerste 5 inzenders krijgen een mooie publicatie op het gebied van archeologie en onderzoek van Modern Oorlogserfgoed.


Doe mee aan de online enquête

Nieuwsbrief juni 2016


Bommenregeling Gemeentefonds voorlopig ongewijzigd

Advies Rfv en Normenkader CE


Voor meer informatie over deze onderwerpen klik hier.

VEO feliciteert Hans Oosters met benoeming

Hans Oosters wordt de nieuwe commissaris van de koning in Utrecht. Hij volgt Willibrord van Beek op, die per 1 februari 2019 met pensioen gaat. VEO feliciteert Hans Oosters met deze mooie benoeming. Oosters is sinds september 2012 onafhankelijk voorzitter van onze Vereniging voor Explosieven Opsporing. Lees hier het bericht van de NOS: Hans Oosters nieuwe commissaris van de koning in Utrecht

VEO Netwerkbijeenkomst CE 2018 zeer geslaagd!

Op 9 april vond voor de zevende keer de VEO Netwerkbijeenkomst CE plaats. Dit jaar is gekozen voor de locatie Expo in Houten. De opkomst was net als andere jaren hoog en ook dit jaar was er weer een brede vertegenwoordiging aanwezig vanuit de Rijksoverheid, gemeenten, waterschappen, opdrachtgevers, adviseurs en opsporingsbedrijven. VEO kijkt terug op een zeer geslaagde bijeenkomst.
Lees meer

CS-OCE per juli 2012 van kracht

De Staatssecretaris van SZW heeft het gewijzigde Werkveldspecifieke certificatieschema OCEgepubliceerd. Maart 2012


Nieuwsbrief december 2012: trillingen CE verdacht

Er is duidelijkheid gewenst over de te hanteren norm en veiligheidsafstand bij trillingen in CE verdacht gebied. Klik hier voor meer info. 11 december 2012

Nieuwsbrief augustus 2016


TNO onderzoeksresultaten trillingsgevoeligheid van ontstekers

Door TNO is onderzoek gedaan naar de gevoeligheid van ontstekers van vliegtuigbommen voor trillingen. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD) en de Gemeente Rotterdam en mede gefinancierd door de gemeente Zwolle en Lingewaard. Lees meer in nieuwsbrief augustus 2016.

Pleidooi voor uitbreiding OCE certificatieplicht m

Door de VEO is een "Position paper certificatieplicht OCE en deelgebieden in WSCS-OCE" opgesteld met concrete voorstellen voor uitbreiding van de OCE certificatieplicht en voor een specifiek deelgebied in het WSCS-OCE voor vooronderzoek en PRA. Lees hier over meer in onze Nieuwsbrief van juli 2014

Bijeenkomst VEO VERNIEUWT! op 5 oktober

Op 5 oktober presenteren wij onze nieuwe voorzitter Hans Oosters en is er gelegenheid om afscheid te nemen van Henk van der Linden. Daarnaast wordt de VEO herpositionering gepresenteerd. Klik hier voor meer info. 5 september 2012

VEO pleit voor Rijksbeleid OCE

In een de brief aan de Ministeries van BZK, SZW, Defensie en Veiligheid&Justitie pleit VEO voor landelijk beleid rondom een aantal OCE vraagstukken.  Klik hier voor de brief.

Financiering OCE Gemeentefonds in 2011

De komende maand zal bekend worden welke gemeenten onder de zogenoemde grootverbruikersregeling voor OCE komen te vallen. Aldus het ministerie van BZK zijn er verder geen wijzigingen te verwachten.  Klik hier voor meer informatie. 4 februari 2011

Congres Opsporen Conventionele Explosieven

Op 7 oktober 2009 heeft het Congres Opsporen Conventionele Explosieven plaats gevonden op de locatie Fort Voordorp. Klik hier voor foto's, presentaties en een verslag van dit congres. 6 november 2009

VEO Kennisuitwisselingsdag CE op 13 november 2017

Op 13 november 2017 vond de derde VEO Kennisuitwisselingsdag CE plaats. Zo'n 50 experts op het gebied van conventionele explosieven kwamen naar Van der Valk in Zaltbommel om kennis uit te wisselen en te discussiëren over belangrijke thema's binnen hun vakgebied. VEO kijkt terug op een geslaagde dag 

Lees meer >

Lijst met OCE veelgebruikers bekend

In de maartcirculaire 2011 gemeentefonds van het Ministerie van BZK is de nieuwe lijst van gemeenten die vallen onder de lijst van zogenoemde veelgebruikers 2011-2014 opgenomen. Klik hier voor de circulaire. maart / april 2011

Congres OCE 2010

Op dinsdagmiddag 16 november 2010 organiseert de VEO het Congres OCE 2010 in de Verkadefabriek te 's-Hertogenbosch. oktober 2010

VEO stelt samen met opdrachtgevers model besteksbe

Eén van de speerpunten van VEO is verantwoord opdrachtgever- en opdrachtnemerschap rondom het opsporen en veilig omgaan met Conventionele Explosieven. In dat kader is samen met enkele opdrachtgevers het initiatief genomen om een set van model besteksbepalingen inzake het opsporen van CE op te stellen. Opdrachtgevers en bestekschrijvers kunnen deze modelbepalingen gebruiken als brondocument bij het opstellen van bestekken en werkaanvragen. 

Lees meer >

GIS Portaal OCE onder applaus in gebruik genomen!!

Onder veel belangstelling heeft op dinsdagmiddag 16 november 2010 het Congres OCE 2010 plaatsgevonden. Binnenkort kunt u hier de sheets downloaden. Tijdens het Congres is het VEO GIS Portaal OCE in gebruik genomen. Opdrachtgevers en andere betrokkenen hebben enthousiast gereageerd.16 november 2010

Nieuwsbrief oktober 2016


Praktijktesten geven inzicht in uitwerkingsrisico’s van CE en effectiviteit van beschermende maatregelen conform WSCS-OCE

Op initiatief van de VEO zijn praktijktesten uitgevoerd naar de effectiviteit van beschermende materialen en constructies die worden gebruikt bij het opsporen van CE. Hieronder een samenvatting van de aanleiding, doelstelling en uitkomsten van dit onderzoek. Lees meer in nieuwsbrief oktober 2016.

Congres "In het land der blindgangers"

Op dinsdag 11 mei 2010 vond het Congres “In het land der blindgangers” plaats. Aan het Congres hebben zo'n 100 gemeenten deelgenomen. De VEO was ook van de partij en stond met een stand op de informatiemarkt. 12 mei 2010

VROM-Inspectie maakt Handreiking Explosieven

De regelgeving voor de omgang met explosieven is omvangrijk en is vooral te vinden in de 'Wet explosieven voor civiel gebruik' (Wecg) en in de 'Circulaire opslag ontplofbare stoffen'. In de nieuw Handreiking van VROM worden deze regels toegelicht. De handreiking bestaat uit modulen. De module voor het Opsporen van Conventionele Explosieven verschijnt aldus VROM later dit jaar. De VEO is bij de totstandkoming daarvan betrokken. 29 juli 2009

CCvD-OCE stelt documenten vast

Het CCvD-OCE heeft een overgangsregeling en interpretatiedocument betreffende het WSCS-OCE vastgesteld. juli 2012

Nieuwsbrief juli 2016


Wijziging WSCS-OCE van kracht

Door de Minister van SZW is op 29 juni 2016 een wijziging van het WSCS-OCE vastgesteld. Hierdoor is een einde gekomen aan de onzekerheid over de invoering van de wijzigingsvoorstellen van het CCvD-OCE uit 2014. Lees meer in nieuwsbrief juli 2016.

Model Besteksbepalingen OCE gereed

De Model Besteksbepalingen Opsporen van Conventionele Explosieven zijn beschikbaar. Opdrachtgevers en bestekschrijvers kunnen deze modelbepalingen gebruiken bij het opstellen van bestekken en werkaanvragen. Op het concept zijn veel reacties ontvangen die zijn verwerkt in de versie 2018-01. Partijen worden opgeroepen om de besteksbepalingen te hanteren.

Lees meer >

Koninklijke onderscheiding VEO voorzitter

Op 29 april 2011 ontving onze onafhankelijke voorzitter Henk van der Linden uit handen van de burgemeester van ‘s-Hertogenbosch een Koninklijke onderscheiding als Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Hij heeft deze onderscheiding te danken aan het feit dat hij zich sinds 1976 ten bate van de samenleving heeft ingespannen, onder andere op het gebied van onderwijsboeken, wonen, politiek en bestuurlijk vrijwilligerswerk. mei 2011

VEO Netwerkbijeenkomst CE op 8 april 2019 in Expo

VEO organiseert op maandag 8 april 2019 haar jaarlijkse Netwerkbijeenkomst CE in Expo te Houten.  U bent van harte welkom! 
Tijdens de Netwerkbijeenkomst informeren wij u over de actuele ontwikkelingen rondom Vooronderzoek, Risicoanalyse en Opsporing van Conventionele Explosieven (CE). Dit keer zal de Netwerkbijeenkomst bestaan uit een plenair deel met presentaties van (gast)sprekers over actuele ontwikkelingen op CE-gebied en uit presentaties/workshops in parallelsessies. In de parallelsessies komen diverse inhoudelijke onderwerpen aan de orde. Hierover informeren wij u later. 

Meer informatie over de Netwerkbijeenkomst en aanmelden

VEO sponsor van infoboekje landmijnen

De VEO heeft het schrijven van een infoboekje over de mondiale problematiek van landmijnen gesponsord. Dat is een initiatief van het Centrum voor Mondiaal Onderwijs en het Actiefonds Mijnenruimen. 4 juli 2011

Update dossiers en commissies

In de nieuwsbrief van februari 2013 wordt een update gegeven van de verschillende dossiers en de werkzaamheden in commissies. Klik hier voor meer info. 22 februari 2013

VEO netwerkbijeenkomst 13 november 2013

Graag informeren wij u tijdens onze netwerkbijeenkomst op 13 november a.s. over de ontwikkelingen in het OCE werkveld. Klik hier voor meer informatie.

Minister van BZK: normenkader voor OCE niet nodig

De VEO heeft in een brief aan de minister van BZK aandacht gevraagd voor een aantal knelpunten in het OCE werkveld, waaronder het ontbreken van een duidelijk normenkader.  In haar reactie stelt de minister dat actie vanuit de rijksoverheid niet nodig is. januari 2010

Bijdragebesluit OCE wordt ingetrokken

Per 1 oktober 2009 wordt het Bijdragebesluit OCE ingetrokken. De regering heeft besloten om de vergoeding van de kosten samenhangende met het opsporen van Conventionele Explosieven vanaf die datum via het Gemeentefonds te regelen. Aldus het Ministerie van BZK doet dit niets af aan de verantwoordelijkheid van de gemeente op dit vlak. 7 juli 2009 / 29 juli 2009

Certificatieschema OCE

Op 17 februari 2009 is het Certificatieschema Opsporen Conventionele Explosieven ter beoordeling aan het Ministerie van SZW aangeboden. Dit zogenoemde CS-OCE zal over enkele maanden de huidige BRL-OCE gaan vervangen. Klik hier voor meer informatie.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws: Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief