banner.jpg

Nieuwsbrief juli 2012

Krachtige impuls aan belangenbehartiging OCE

Deze nieuwsbrief doet verslag van diverse ontwikkelingen binnen de VEO en het werkveld van het Opsporen van Conventionele Explosieven, die een impuls zullen geven aan de kwaliteit en veiligheid bij het opsporen en veiligstellen van CE.


De VEO zal door middel van een digitale nieuwsbrief vanaf heden regelmatig berichten over relevante ontwikkelingen. Ook is de website is geactualiseerd, waaronder betreffende het CS-OCE.


VEO slaat nieuwe weg in…..

De achterliggende maanden is met de leden intensief gesproken over de herpositionering van de VEO. Dit proces is nu afgerond, met als eerste resultaat een gewijzigde verenigingstructuur en een concreet activiteitenprogramma voor de komende maanden. De hoofddoelstelling van de VEO is ongewijzigd: de kwaliteit en veiligheid van het opsporen van CE.
 
Voor de uitvoering van deze plannen zijn binnen de VEO de volgende commissies ingesteld:
Commissie vooronderzoek en risicoanalyse, Commissie technische eisen en Commissie lessons learned. Over de concrete activiteiten van deze commissies volgt later bericht.
 
Door het bestuur wordt gewerkt aan een gedragscode voor leden, waarmee de keurmerkfunctie van de VEO kan worden verstrekt. Verder blijkt er binnen de sector een bereed draagvlak voor een structuur waarbinnen technisch en inhoudelijke geschillen rondom bijvoorbeeld vooronderzoeken aan de orde kunnen worden gesteld. De VEO pakt deze handschoen op en gaat op korte termijn onderzoeken op welke wijze hieraan concreet invulling kan worden gegeven.


Hans Oosters nieuwe onafhankelijke voorzitter

In september zal mr. Hans Oosters aantreden als onafhankelijk voorzitter van de VEO als opvolger van Henk van der Linden, die deze functie ruim 12 jaar heeft vervuld. Hans Oosters is dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en heeft een uitgebreide staat van dienst in het openbaar bestuur, waaronder als burgemeester. Vanuit zijn huidige en eerdere functies heeft hij ruime affiniteit met het werkveld. Zijn bestuurlijke ervaring en uitgebreide netwerk passen uitstekend in de plannen van de VEO. Zijn inzet zal een krachtige impuls geven aan het borgen van kwaliteit en veiligheid bij het opsporen en veiligstellen van CE.


Per april jl. zijn door de ledenvergadering verder de volgende bestuursleden aangesteld: John Bakker, Pascal Brandts en Harry Peters. Samen met de onafhankelijk voorzitter en het secretariaat nemen zij het voortouw bij de uitvoering van de plannen.
    

OCE adviseurs

De achterliggende maanden is er een forse groei geweest van het aantal zogenoemde OCE adviseurs. Dit zijn ZZP-ers en kleine bedrijven die opdrachtgevers adviseren rondom OCE vraagstukken. De VEO staat in beginsel niet negatief tegenover deze ontwikkeling, maar het is wel van groot belang dat er op korte termijn meer duidelijkheid ontstaat in de positie van dergelijke adviseurs. Ook is de borging van en transparantie in de kwaliteit van een dergelijke advisering een belangrijk vraagstuk. De leden hebben besloten om dit proactief op te pakken en zal hierover in overleg treden met deze doelgroep


Projectgebonden risicoanalyse

Aansluitend op de ontwikkeling van de methode vooronderzoek, wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een methode voor de projectgebonden risicoanalyse. Hiervoor is een VEO commissie ingesteld. Naast deskundigen uit de leden, hebben hierin enkele deskundigen van buiten de VEO zitting.


Certificatieschema OCE

De VEO heeft eerder bericht over het Certificatieschema OCE. Onlangs heeft het Centraal College van Deskundigen OCE een overgangsregeling vastgesteld alsook een interpretatiedocument. Deze en andere relevante documenten staan op deze website. Betrokkenen worden opgeroepen om vragen over het CS-OCE te melden bij het VEO secretariaat. Vragen worden gepubliceerd en zo nodig voorgelegd aan het CCvD-OCE voor een interpretatie. In het CCvD-OCE zitten vertegenwoordigers van belanghebbende partijen vanuit opdrachtgevers, opdrachtnemers en overheid.

   
Gevolgen nieuwe methode vooronderzoek voor oude onderzoeken

Per juli 2012 dient het CS-OCE te worden toegepast bij het uitvoeren van vooronderzoek. De concept methode is de achterliggende jaren door leden van de VEO reeds toegepast. De vraag leeft of de gewijzigde methode vooronderzoek gevolgen heeft voor de resultaten van een vooronderzoek van voor 1 juli jl., gebaseerd op de BRL-OCE. Dit vereist dit een projectgebonden beoordeling door een CS-OCE gecertificeerd bedrijf, in samenspraak met de opdrachtgever. De VEO heeft aan het CCvD-OCE toegezegd om een (korte) handreiking op te stellen hoe hiermee in concrete gevallen kan worden omgegaan. Vertegenwoordigers van opdrachtgevers in het CCvD-OCE worden daarbij betrokken.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws: Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief