banner.jpg

Financiering Gemeentefonds


De rijksfinanciering voor het opsporen van CE verloopt via het Gemeentefonds. Dat is geregeld in de zogenoemde Bommenregeling. Op grond daarvan kunnen gemeenten een bijdrage vanuit het Gemeentefonds ontvangen voor het opsporen van Conventionele Explosieven. Klik hier voor de hoofdpunten van de Bommenregeling.


Heroverweging Bommenregeling

In juni 2015 heeft de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) een advies uitgebracht aan de Minister van BZK over de toekomst van de ‘bommenregeling’. De Rfv adviseert om de financiering van het opsporen van CE te beperken tot een ‘vangnet’ voor alleen situaties van excessieve kosten. Daaraan wordt door de Rfv de voorwaarde verbonden dat er een Normenkader CE komt. In de Meicirculaire Gemeentefonds 2016 wordt door de Minister van BZK toegelicht dat de financieringsregeling de komende tijd zal worden heroverwogen.


Normenkader CE

VEO onderschrijft het advies van de Rfv voor een Normenkader en heeft in de achterliggende jaren dan ook meermaals gepleit voor een door de (Rijks)overheid vastgesteld normenkader voor het beoordelen van de risico’s van Conventionele Explosieven (CE). Als belangenbehartiger en netwerkorganisatie voor Conventionele Explosieven heeft VEO de Position Paper Contouren van een Normen Kader CE (november 2016) opgesteld en aangeboden aan de Minister van BZK.

In de Meicirculaire 2017 wordt toegelicht dat BZK een werkgroep instelt om advies te geven over de wijze waarop het Kenniscentrum en het Normenkader CE gestalte kunnen krijgen. De werkgroep zal de adviezen van partijen, waaronder ook de Position Paper van VEO, betrekken bij haar advies.


Documenten