banner.jpg

Financiering Gemeentefonds


De rijksfinanciering voor het opsporen van CE verloopt via het Gemeentefonds. Dat is geregeld in de zogenoemde Bommenregeling. Op grond daarvan kunnen gemeenten een bijdrage vanuit het Gemeentefonds ontvangen voor het opsporen van Conventionele Explosieven. Klik hier voor de hoofdpunten van de Bommenregeling. Klik hier  voor de laatste informatie van de Minister van BZK over de Bommenregeling in de Meicirculaire 2018. 


Normenkader en Kenniscentrum CE 

In juni 2015 heeft de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) een advies uitgebracht aan de Minister van BZK over de toekomst van de ‘bommenregeling’. De Rfv adviseert om de financiering van het opsporen van CE te beperken tot een ‘vangnet’ voor alleen situaties van excessieve kosten. Daaraan wordt door de Rfv de voorwaarde verbonden dat er een Normenkader en Kenniscentrum CE komt. In de Meicirculaire Gemeentefonds 2016 wordt door de Minister van BZK toegelicht dat de financieringsregeling de komende tijd zal worden heroverwogen.


VEO onderschrijft het advies van de Rfv en heeft in de achterliggende jaren dan ook meermaals gepleit voor een door de (Rijks)overheid vastgesteld normenkader voor het beoordelen van de risico’s van Conventionele Explosieven (CE). Als belangenbehartiger en netwerkorganisatie voor Conventionele Explosieven heeft VEO de Position Paper Contouren van een Normen Kader CE (november 2016) opgesteld en aangeboden aan de Minister.


Door het Ministerie van BZK is in 2017  een werkgroep ingesteld om advies te geven over de wijze waarop het Kenniscentrum en het Normenkader CE gestalte kunnen krijgen. In de  Meicirculaire 2018wordt een update gegevenHelaas is het advies inzake Kenniscentrum CE nog steeds niet definitief, omdat er nog overleg plaatsvindt tussen departementen. Wij hebben benadrukt dat het van belang is dat we verder kunnen met de inrichting van het Kenniscentrum en met name ook het oppakken van het onderzoeksprogramma.


Documenten